Haber Özetleri

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN-BİLGİLENDİRME

Satır Arası+- AFont Büyüklüğü+- Yazdır

Sayın Üyemiz,

18.05.2017 tarihli 7020 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 27.05.2017 tarihli ve 30078 Resmi Gazete ile yürürlüğe girmiştir.

Anılan Kanun’un 4.maddesinin yedinci fıkrası ile 5174 sayılı TOBB ile Odalar ve Borsalar Kanunu hükümlerine göre üyelerin oda ve borsalara olan aidat, navlun hasılatından alınacak oda payları ve borsa tescil ücreti ile oda ve borsaların TOBB’a olan aidat borçları asılları yer almaktadır. Yukarıda anılanlar haricindeki oda ve borsa alacakları bu madde kapsamı dışındadır. Bu çerçevede;

1.     Anılan madde 31.03.2017 tarihinden(bu tarih değil) önceki alacakların tahsilini düzenlemektedir ve borçlarını 6736 sayılı Kanun kapsamında yapılandıranlara veya yapılandırma başvurusunda bulunanlara işbu Kanun kapsamında yapılandırma hükümlerden yararlanma imkanı tanınmamaktadır. Borçlarını 6736 sayılı Kanun kapsamında yapılandıranlar sadece 01/07/2016 ve 31/03/2017 tarihleri arasındaki borçları için işbu Kanun kapsamındaki yapılandırma hükümlerden yararlanabilirler.

2.     Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih olan 02/05/2017 tarihinden önce üyelerin borç asıllarının kısmen veya tamamen ödenmiş olması halinde, ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi feri alacaklar, üyelerin herhangi bir başvuru yapmasına gerek kalmaksızın Yönetim Kurulu kararına istinaden alacak kayıtlarından silinecektir. Kısmen ödeme olması halinde bu ödemeye tekabül eden orandaki gecikme zamları affedilecek olup, ödenmemiş kısma ilişkin gecikme zamlarının silinmesi söz konusu olmayacaktır.

3.     Üyelerin madde de düzenlenen taksitlendirme imkanından yararlanabilmesi için 31/7/2017 tarihine kadar oda ve borsaya bir dilekçe ile başvurması şarttır.

4.     Taksitli ödeme yapmak istemeyen üyeler olması durumunda başvuru dilekçelerinde belirtmek kaydıyla, ilk taksit ödeme süresi sonuna kadar aidat borcu aslının tamamını yatırarak bu Kanun hükmünden faydalanabilir.

5.     Başvuru üzerine, oda ve borsa tarafından üyenin asıl alacağı olan toplam meblağ üyenin talebi doğrultusunda azami altı taksite kadar bölünebilir. Üyenin talebi üzerine bölünen taksitler ödeme zamanları ile birlikte üyelere bildirilir. Birinci taksitin son ödeme günü 31/8/2017 olup, altı aylık taksit yapılması durumunda kalan beş taksit birer aylık dönemler halinde tahsil edilecektir.( Vade son ödeme tarihleri: 30/9/2017, 31/10/2017, 30/11/2017, 31/12/2017, 31/01/2018)

6.     Taksitlerin herhangi birinin anılan maddede öngörülen süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi halinde, bu kapsamda tahsil edilen tutarlar üyenin anapara borcundan düşürülür. Yapılandırma iptal edilerek aidat borcu eski haline döndürülür ve o ana kadar yapılan tahsilatlar Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 58. Maddesinde belirtilen sıralamaya göre borçtan düşülür ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun uyarınca günlük gecikme zammı tahakkuk ettirilmeye devam edilir.

7.     Toplam anapara borç tutarı yukarıda yer alan 5. Maddede belirtilen şekilde ve yine maddede belirtilen süreleri geçmemek kaydıyla kredi kartıyla da taksitlendirilebilir.

8.     Oda ve Borsa aidat borçları nedeniyle icra işlemlerinin başlatılmış olması durumunda taksitlendirme için başvuran üyelerin icra işlemleri durdurulur, bu kapsamda mahkeme ve icra masrafları ile vekalet ücretini ilk taksit tutarı ile birlikte ödemeleri şarttır. Taksitlendirme imkânından yararlanmak isteyen borçluların dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları gerekmektedir. Taksitlerden herhangi birinin süresinde ödenmemesi halinde, o tarihe kadar tahsil edilen tutarlar düşürüldükten sonraki kısım için icra takibine devam edilir.

Anılan kanunun tamamına http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/05/20170527-1.htm linkinden ulaşabilirsiniz.

Tüm üyelerimize önemle duyurulur.

Keşan Ticaret Borsası

Tel: 0284 714 1087

Fax: 0284 714 4293

E-mail:kesantb@tobb.org.tr

Son Güncelleme Tarihi:24/Eylül/2021


Etkinlik Takvimi

Güncel Fiyatlar

Keşan Ticaret Borsası
Ürün En Düşük En Yüksek Miktar
Dana Karkas Et 43 44 1
İnek Karkas Et 21 33 1
Düve Karkas Et 42 43 1
Kuzu Canlı (Kg) 30 30.5 1
Güncelleme 27/Ağustos/2021 Diğer Borsaların Fiyatları

Döviz Kurları

Güncelleme : Kaynak : TCMB