Haber Özetleri

Keşan'ın Tarihçesi

Satır Arası+- AFont Büyüklüğü+- Yazdır

KEŞAN'IN TARİHİ

İlçemizin bilinen en eski adı “Zorlanis”tir. M.Ö. 4000 yıllarında Keşan ve çevresine yerleşen Luvilerin gelişiyle Cilalı Taş Devrine geçilmiştir. Bölge daha sonraları sırasıyla Yunan, Pers, Odris, Makedonya ve Bizans yönetimleri altına girmiştir. Pers İmparatoru I.Darius (Büyük Dara) M.Ö.7 inci yüzyıl sonlarında yöreyi imparatorluğuna ekleyerek satraplık haline getirmiştir. Büyük Roma İmparatorluğunun M.Ö.395 yılında ikiye bölünmesi sonucu ilçe, Doğu Roma İmparatorluğunun (Bizans) payına düşmüştür. Bu devrede Latin Kültüründen ayrılıp, Yunan Kültürü etkisine giren Trak’ların da yavaş yavaş özelliklerini yitirdikleri görülür. Keşan İlçesi ilk kez Gazi Süleyman Paşa zamanında Osmanlı yönetimine girmiştir. Fatih Sultan Mehmet döneminde ilçenin has olarak yönetimi Hersekzade Ahmet Paşa’ya verilmiştir. 1829’da ve 1877’de iki kez Ruslarca işgal edilen bölge, 20.yüzyılın başlarında önce Bulgar’ların, sonra Kurtuluş Savaşı döneminde Yunanlıların saldırılarına uğramıştır. 19 Kasım 1922’de Binbaşı Mehmet komutasındaki Türk Taburu Malkara üzerinden gelerek, itilaf devletleri heyetinden ilçeyi teslim almıştır.

İLÇE ADININ KAYNAĞI

Keşan, Farsça bir sözcük olup, "keş" sözcük kökünden türemiştir. Keş Farsçada çekmek anlamına gelir, sonuna gelen -an eki sözcüğe çoğul anlam katarak, "çekenler" anlamını vermektedir. Kent 1359 tarihinde Osmanlılar tarafından fethedildikten sonra, buraya Anadolu'dan göçmenler getirtilip yerleştirildi. "Gacal" tabir edilen eski yerlilerin, bunların torunları olduğu söylenir. Trakya'nın güneyine yoğun olarak yerleştirilen bu Yörüklere "Topkeşan Yörükleri” deniliyordu. Topkeşan Yörüklerinin görevi savaş sırasında savaş toplarını savaş alanına götürmek ve getirmekti. İsim zamanla kısaldı ve Keşan olarak kullanılmaya başlandı. Anadolu'da halk arasında işlevi "çekmek" türünden değişik nesnelere de bu ismin verildiği görülür. Bazı yörelerde atların deri koşumlarına "keşan" denmektedir. Karadeniz yöresinde özel parlak renkli kumaştan yapılan bir peştamal ve başörtüsü türüne keşan denilmektedir. Ayrıca Keşan ismiyle, İran'da bir kent de bulunmaktadır.

COĞRAFİ YAPISI

Keşan, Edirne’ye 112 kilometre uzaklıktadır. Batısında Meriç Nehrine kadar uzanan bir ovanın doğu kenarında kuruludur. Kuzeyde Uzunköprü İlçesi (47 km), doğuda Tekirdağ İli Malkara İlçesi (26 km) güneydoğuda Çanakkale İli Gelibolu İlçesi (60 km), güneyde Saros Körfezi (45 km), batıda Enez ilçesi (70 km) ve İpsala ilçesi (30 km) çevrilidir. 26-37-30 doğu boylamı, 40-52.30 kuzey enlemi arasında yer almaktadır.

Yüzölçümü: 1087 Km2’ dir. İlçe merkezi 17.5 km2. olup, köy ve kasabaları 1069.5 km2 yüzölçümlüdür. Rakım : 150 m’dir.

İklim: Bölgede Akdeniz ikliminin Marmara tipi egemendir. Sonbahar ve kış ayları soğuk ve yağışlı; yaz ayları kurak geçer. Saros Körfezine kıyısı bulunan bölgede iklim daha ılımandır. Yağış : Özellikle İlkbahar ve sonbahar mevsimleri yağmur, kış mevsimi kar yağışlı geçer.

Arazi Yapısı: Arazinin büyük bir bölümü genellikle düzlük ve hububat tarlası ile kaplıdır. Bundan başka yüksek olmayan tepelerin birleşmesi ile meydana gelen güney ve güneydoğu bölgeleri orman kaplıdır.

Dağlar: Bölgenin Güneyinde başlayıp Saros Körfezi boyunca Güneydoğu kısmına doğru uzanan Korudağı mevcuttur. İlçemizdeki en yüksek tepesi Hızırilyas tepedir. Yüksekliği 371 m dir. Yaylalar (Platolar): Yoktur. Ovalar: Keşan Ovası. Mağaralar: Mecidiye sınırları içinde Kartalkaya mevkiinde tilki yuvası tabir edilen bir mağara bulunmaktadır. Akarsular: Büyük akarsuyu yoktur. Ancak yağış aldığı zaman canlanan Kaplıca Dere, Kovuklu Dere, Suluca Dere, Gürgen Dere, Karaağaçlı Dere, Beyazdere, Killik Dere, Topağaçlar Dere, Çınar Dere, Sazlıdere, Karanlık Dere, Asker Çeşmeleri Deresi, Manastır Dere, Eskiköy Dereleri bulunmaktadır. İlçe merkezinin kuzeyinden Kocadere, güneyinden ise Sarıkız Deresi geçmektedir. Göller: Bölgenin Güney kısmında Erikli sahilinde bir kanal ile denize bağlantısı bulunan Tuzla Gölü mevcuttur. Deniz kabardığında göle akar, deniz açıldığında ise gölden denize akıntı olur. Kadıköy ovasını sulayan Kadıköy Baraj Gölü, Çamlıca ve Bahçeköy arazisini sulayan Dokuzdere Baraj Gölü bulunmaktadır. Göletler:: Belde ve köy arazilerini sulayan Mecidiye, Akhoca, Dokuzdere, Mercan, Koruklu, Boztepe, Yenimuhacır, Karasatı, Mozalı, Kocadere, Orhaniye Göletleri Vardır.

Bitki Örtüsü: Bölgedeki Korudağları mevkii sık ormanlık olup; bünyesinde yaklaşık 67 çeşit yöreye özgü bitki çeşidi barındırmaktadır, diğer kesimlerinde makilik egemendir.

Nüfus : 2015 Yılı Genel Nüfus sayımı sonuçlarına göre ilçemizin toplam nüfusu 81.054 ’dır. 61.938’ü ilçe merkezinde, 19.116’ si Belde ve köylerdedir. Anadolu’dan sınırlı sayıda göç almıştır.

Nüfus yoğunluğu km² ye 74 kişidir.

Belde ve Köyelrin Toplamı : 19.116

İlçe Merkezi Toplamı : 61.938

Genel Toplam : 81.054

Etnik Yapı: Bölge halkının 0’e yakını Yunanistan,Bulgaristan ve Yugoslavya göçmenidir. Suluca, Orhaniye, Pırnar köylerinin tamamı ve Beyendik; Çamlıca köylerinin %50’si Pomak Türkleridir. Yeniceçiftlik Köyü tamamen Boşnak, diğer köylerin tamamı ise Gacal tabir edilen yerli halk’tır.

Din : Bölgede gayri müslim ve dönme kişiler mevcut değildir.

Dil : Bölge halkının resmi ve hakim konuşulan dili Türkçe’dir. Orhaniye, Pırnar, Suluca köyleri halkı aralarında Türkçe’ nin yanı sıra Pomakça; Siğilli, Türkmen, Paşayiğit Köylerinde esmer vatandaşlar aralarında Romanca; Yeniceçiftlik köyünde ise Boşnakça konuşulmaktadır.

İDARİ DURUMU

Keşan ilk kez 1877 Rus-Türk savaşı sırasında ilçe olmuş, uzun yıllar Gelibolu Sancağı’nın bir ilçesi olarak kalmıştır.

1920-1922 yıllarında, Yunan kuşatmasını izleyen dönemde, Sancaklarla yönetim düzeni kaldırınca, Gelibolu İlçe olarak Çanakkale’ye bağlanmış, Keşan ise Edirne İlinin İlçesi olmuştur.

İlçeye bağlı 46 köy, 2 Kasaba, 10 mahalle vardır.

Merkez, Suluca ve Yerlisu isimli 3 bucağı vardır.

Devlet yönetimi ile halk ilişkileri olumludur.

Yerleşim toplu haldedir; mezra, oba gibi yerleşim birimleri yoktur.

Sosyal Yaşantı : Devamlı gelişmekte olup; canlıdır. Kadının toplum ve aile içinde rolü önemli ölçüde gelişmiştir. Çağdaş yaşam tarzı hakimdir.

Bölgede Türkçe konuşulan hakim dil ve okuma-yazma oranı yüksek olup (%99); kültür seviyesi ileridir. Cumhuriyetin öncesinde ve sonrasında ilk yıllarında tarıma dayalı ekonomi ve geleneksel yapı, yaşama biçiminin tek belirleyicisi iken girilen kentleşme süreci, pazara açılma diğer yörelerle ilişkilerin sıklaşması sonucu sosyal yapı yaşantı değişmeye başlamış, sosyo-kültürel etkinlikler artmıştır, tarıma dayalı ekonomi kadar ticaret de sosyal yaşama damgasını vurmuştur.

SAROS KÖRFEZİ

Trakya'nın Saros Körfezi kuzeyindeki kıyıları, kıyı ovaları bakımından oldukça zengindir. İlçemizde, Saros Körfezi güneyden Gelibolu ilçesine bağlı Adilhan köyüne sınır Sazlıdere köyünden başlayarak Güneybatıya doğru Gökçetepe, Mecidiye, Erikli, Danişment ve Yayla köyünü içine alacak şekilde uzanır. Saros Körfezinde 144 çeşit balık, 170 çeşit sualtı canlısı toplam 378 deniz canlısı vardır. Saros Körfezi otoepürasyon denilen dünyanın kendi kendini temizleyebilen iki körfezinden biridir.

EĞİTİM ve KÜLTÜR

OKULLAŞMA DURUMU

BAĞIMSIZ ANAOKULU MERKEZDE 1

İLKÖĞRETİM OKULLARI MERKEZDE 12

İLKÖĞRETİM OKULLARI KÖYLERDE 20

ÖZEL EĞİTİM OKULU MERKEZDE 1

ORTA DERECELİ OKULLAR MERKEZDE 6

SAĞLIK MESLEK LİSESİ MERKEZDE 1

MESLEK YÜKSEK OKULU MERKEZDE 1

ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ DURUMU

İlçe Merkezinde ;13 İlköğretim Okulunda 6679 öğrenciye 149, Köyler ve Beldelerde ; 25 İlköğretim Okulunda 2367 öğrenciye 118 öğretmen ile eğitim-öğretim verilmektedir. Liselerde ; 6 Lisede 2995 öğrenciye 176 öğretmen ile eğitim-öğretim verilmektedir. Öğretmensizlikten kapalı okul bulunmayıp, 38 köy okulunda taşımalı eğitim uygulanmaktadır. 7 Merkez okula 38 tane köy ilköğretim okulundan 1046 öğrenci taşınmaktadır. Merkez okullarda taşımalı sistem öğrencilerine yemek verilmektedir. Keşan İlçesinde Trakya Üniversitesine bağlı Keşan Meslek Yüksek Okulu ile çevresinin kendisine olan bağının daha da arttığı gözlenir. Keşan'da ayrıca bir Halk Kütüphanesi, dört özel dershane, üç özel sürücü kursu, Halk Eğitim Merkezi, Çıraklık Eğitim Merkezi gibi kuruluşlar da ilçe eğitim ve öğretiminin diğer önemli unsurlarıdır. İlçe merkezinde bir sinema vardır, ayrıca kültür sarayı bulunmaktadır.

BASIN

İlçede kitle iletişim faaliyetleri Üç günlük (Önder, Medya Keşan ve Volkan) ikisi haftalık (Halkın Sesi, Saros) olmak üzere 4 ayrı gazete ve bir radyo (Keşan FM) ile sürdürülmektedir. Ayrıca çeşitli okul ve derneklerin kimisi düzenli, kimisi düzensiz olarak çeşitli periyotlarda yayımlanan yayın organları da bulunmaktadır.

KÜLTÜR TARİHİ

İlçe Merkezinde Hersekzade Ahmet Paşa Camii Osmanlı döneminden kalan tek ve en önemli tarihi yapıdır. Ayrıca Gökçetepe Köyü Kale mevkiinde Cenevizlerden kalma kale öreni bulunmaktadır.

İLETİŞİM

Keşan PTT kuruluşu, toplam 15.000 abonelik iki santrali ile merkez ilçeye, 10.144 abonelik 20 santrali ile Erikli, Yayla,Mecidiye gibi sayfiye yerleri ve diğer belde ve köylere hizmet vermektedir. Keşan gentekse açık bir merkez olarak yurdun her köşesi ile telgraf muhaberesi yapmaktadır. NMT sistemi ile araç telefonu; Telsim, Türkcell ve Avea şebekeleri ile GSM cep telefonu haberleşmesi yapılmaktadır.

SAĞLIK

Keşan’ ın merkez, belde ve köyler nüfusunun 77.576 olmasına karşın, sağlık hizmeti verilen nüfus sayısının bu nüfustan çok daha fazla oluşu dikkat çekmektedir. Bu sayı, mevsim özelliklerine bağlı olarak değişkenlik göstermekte, özellikle yaz aylarında 250 bine ulaşmaktadır. 1 tane 100 yataklı Devlet Hastanesi, 1 Özel Hastane (Özel Keşan Vatan Hastanesi), 1 Tıp Merkezi (Özel Keşan Tıp Merkezi), 10 Sağlık Ocağı, 1 Verem Savaş Dispanseri, 1 Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezi, 27 tane Sağlık Evi ile 1 Sosyal Sigortalar Kurumu Dispanseri mevcuttur. Keşan’ da 30 Eczane, 40 Özel Tabib Muayenehanesi, 16 Diş Hekimi, 2 Özel Biyokimya Laboratuvarı, 2 Özel Radyoloji Laboratuvarı bulunmaktadır. Trakya’ da diyaliz merkezi bulunan tek ilçe hastanesi Keşan Devlet Hastanesi’ dir. Devlet Hastanesi’ nde ayrıca bir de helikopter pisti bulunmaktadır.

TARIM VE HAYVANCILIK

Keşan merkez ve köylerinde ekilebilir tarım arazisi miktarı 52.264 hektar. Bunun 7.874 hektarı ekilebilir sulu arazi, 44.390 hektarı ise ekilebilir kuru arazidir. Ayrıca 43.000 hektar orman, 115.190 dekar mera ve 1.916 hektar da tarım dışı arazi bulunmaktadır.

Tarımsal sulama için 2 baraj ve 12 göletten yararlanılmaktadır.

Ekilen ürünlerin başında buğday,ayçiçeği , şeker pancarı ve sebze gelmektedir.

Keşan’ da İlçe Tarım Müdürlüğü’ nün öncülüğünde, son yıllarda örtü altı tarımı seracılıkta da önemli gelişmeler kaydedilmiştir.

Keşan’da büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği de yapılmaktadır. Özellikle süt inekçiliğinde kültür ırklara doğru bir gelişme vardır. Keşan’ da hayvan varlığı ve hayvansal üretim miktarları şöyledir:

 • Büyükbaş 16.575 Adet
 • Küçükbaş 42.180 Adet
 • Kanatlı 64.175 Adet
 • Arı Varlığı 14.725 Kovan
 • Bal Üretimi 224 Ton
 • Süt Üretimi 50 Ton (Günlük Üretim)
 • Kırmızı Et 878 Ton
 • Beyaz Et 26 Ton
 • Yumurta Üretimi 12.720.000 Adet

Tarım İlçe Müdürlüğü’ nün uyguladığı kulak küpesi ile mevcut hayvanların kayda alınması ve doğal yem turşusu anlamına gelen silaj çalışmalarında sağlanan artış sayesinde, hayvancılıkta son yıllarda olumlu adımlar atılmıştır. Ayrıca hayvan yetiştiricilerini bir araya toplamak ve hayvan ırkını ıslah etmek amacı ile kurulmuş bir Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği bulunmaktadır.

SANAYİ VE TİCARET

Keşan‘da sanayi tarım ağırlıklıdır. Aşağıda var olan fabrikaların tamamının tarıma dayalı sanayi sektörüne ait olduğu görülmektedir.

 • Un Fabrikası 2 Adet
 • Yağ Fabrikası 1 Adet
 • Çeltik Fabrikası 6 Adet
 • Yem Fabrikası 1 Adet
 • Süt Fabrikası 2 Adet
 • Konsantre Sanayii 1 Adet
 • Hazır Çorba Fabrikası 1 Adet
 • Süt İşleme Tesisi 11 Adet
 • Fırın 23 Adet
 • İmalathaneler 16 Adet

Bunun haricinde 3 adet hazır giyim fabrikası ile hazır beton üretim tesisi 2 adet, 17 adet maden ocağı (14 adet kömür ocağı, 3 adet taş ocağı) ve küçük sanayi sitesinde 30 farklı iş kolunda faaliyet gösteren küçük çaplı sanayi kuruluşları mevcuttur. Keşan ilçesinde 4531 adet vergi mükellefi bulunmaktadır. Bunların dağılımı 499 u kurumlar, 2299 u gerçek, 1733 ü basit usulde kayıtlıdır. Keşan İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği üyesi 44 köyden 29 köyüne süt üretimini, kaliteyi ve pazar payını arttırmak amacıyla modern süt toplama ve soğutma merkezi kurulmuştur. Günlük ortalama 50 ton süt standartlara uygun soğutularak pazarlanmakta, İlçeye aylık ortalama 200 milyar TL. girdi sağlayarak ekonomik canlılığa katkıda bulunmaktadır. Ticaret hayatının bir göstergesi olarak ilçe merkezindeki 7 banka, 1 döviz bürosu bulunmaktadır. Gerek toptan gerek perakende alım-satım işleri süreklilik göstermektedir. Yaş sebze, bakkaliye, zahire, manifatura, kereste, inşaat malzemeleri düzenli olarak ticari hayatın içinde yer alır. Haftanın Cumartesi günleri kurulan ilçe pazarı hinterlandı geniş bir bölge pazarı niteliğindedir. Özellikle Cumartesi günü kurulan ilçe pazarına yalnız komşu ilçelerden değil Yunanistan’ dan günübirlik alışveriş için çok sayıda Yunan vatandaşı da gelmektedir. Kurulan pazar nedeni ile ilçe merkezi nüfusu Cumartesi günleri 100.000’ e ulaşmaktadır. Ticari hayatın bir başka göstergesi olan borsa işlemleri Keşan Ticaret Borsasında yine özellikle tarım ve hayvancılık ürünleri üzerinde seyretmektedir. Keşan Organize Sanayi Bölgesi çalışmaları etüd aşamasından, yatırım aşamasına geçmiş, yer seçimi Keşan-İpsala karayolu üzerinde Yeniceçiftlik sınırları içinde 150 ha. lık bir alandadır. Keşan Organize Sanayi Bölgesi müteşebbis heyeti Edirne İl Özel İdare Müdürlüğü ile Keşan Ticaret ve Sanayi Odasından oluşmaktadır.

TURİZM

Saros sahil şeridi ve burada yer alan Mecidiye, Erikli, Danişment, Yayla, Gökçetepe, Sazlıdere gibi sayfiye yerleri deniz, orman ve piknik tipi yaz turizmi merkezleridir. Denizinin temizliği ve ulaşımın kolaylığı Keşan'ı yaz turizminin ilgi odağı haline dönüştürmüştür. Bunun yanısıra dalış turizmi (scuba diving), treking (doğa yürüyüşü) tarzı turizm etkinlikleri için elverişlidir. Yaz aylarında turizm etkinliğine bağlı olarak nüfus mobilizasyonu ivme kazanmaktadır. Yaz mevsiminde Erikli sahilinde insan sayısı 20.000, Mecidiye sahilinde 5000, Yayla sahilinde 10.000, Danişment ve Gökçetepe sahillerinde 2000 olmaktadır. Gökçetepe ve Danişment sahillerinde Orman Bakanlığı’na bağlı günübirlik ve yataklı dinlenme tesisleri mevcuttur. Ayrıca Danişment sahilinde Özel İdareye ait dinlenme tesisleri bulunmaktadır.

Son Güncelleme Tarihi:13/Ekim/2021


Etkinlik Takvimi

Güncel Fiyatlar

Keşan Ticaret Borsası
Ürün En Düşük En Yüksek Miktar
Dana Karkas Et 44 45 1
İnek Karkas Et 21 36 1
Düve Karkas Et 43 44 1
Kuzu Canlı (Kg) 29 30 1
Güncelleme 18/Ekim/2021 Diğer Borsaların Fiyatları

Döviz Kurları

Güncelleme : Kaynak : TCMB