Haber Özetleri

Kalite Politikamız ve Politikalarımız

Satır Arası+- AFont Büyüklüğü+- Yazdır

                                                   KALİTE POLİTİKAMIZ        

          Keşan Ticaret Borsası olarak;

 • İlgili mevzuatlar ve yasalar dahilinde üyelerimizin taleplerini mükemmeliyetçi bir anlayış çerçevesinde ve en hızlı sürede karşılamak.
 • Yapılan her hizmete kalite ve üye memnuniyeti öncelikli olmak üzere, hizmette yapılan hataları sıfıra indirmek.
 • Üyelerimizin faaliyet alanlarındaki üretim teknikleri konusunda destek vererek Keşan’ın ekonomik ve sosyal hayatının gelişmesine katkıda bulunmak.
 • Verimli ve kaliteli ürün elde edilmesi için gerekli analiz şartlarını iyileştirmek.
 • Üyelerimiz ve üreticilerimizin ürününü doğru değerlendirmesi ile fiyatlandırılması için hizmet vermek.
 • Canlı Hayvan Borsamız ve Borsamızın iştirak şirketi mezbaha işletmeciliğimiz ile bölge hayvancılığına katkıda bulunmak.
 • Personelimizin eğitimine önem vererek hızlı güvenilir ve yönlendirici hizmet vermek.
 • Kaynaklarımızı verimli ve etkin bir etkin şekilde kullanıp sistemimizi sürekli iyileştirerek üyelerimizin memnuniyetini arttırmak hedeflerimizin genel çerçevesidir.

Bu temel ilkelere uymayı tüm Borsa Meclisi ve Personeli adına taahhüt ederiz.

Politikalarımız:

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politikası

 • Keşan Ticaret Borsası olarak akreditasyon ve kalite yönetim sistemi çerçevesinde Üye verilerinin güvenliğini sağlama, teknolojik yenilikleri takip ederek üyelerine dünya standartlarında kaliteli hizmet vermek ve mesleki konulardaki etkinliklerini kolaylaştırmak ve kurumsal gelişimlerini sağlamak amacıyla hazırlanmış bulunmaktayız.

 • Lisanslı yazılım programları kullanarak, üyelerimize güvenli hizmet vermek

 • Sahip olduğumuz donanımı sürekli güncelleyerek, riskleri bertaraf etmek Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politikamızdır.

Haberleşme ve İletişim Politikası

İlçemize ticaret, tarım, hayvancılık ve sanayi alanlarında en yüksek maksimum faydayı vermek için doğru zamanda, doğru yerde, doğru bilgilerin paylaşımını, yazılı ve görsel haberleşme diğer iletişim araçları vasıtasıyla gerçekleştirmek ve üyelerimizin, üreticilerimizin imalat sanayi ile paydaş kuruluşların ve halkımız ile olan iletişimini sağlıklı ve doğru bir zamanda gerçek verilerin temini ile sağlamaktır.

 

 • Üyelerimize ait bilgiler belli periyotlarda güncellenir,
 • Borsamız için en uygun iletişim imkanlarını kullanarak üyelerimize ulaşmak,
 • Borsamız ile ilgili haberlerin hızlı ve etkin bir şekilde her türlü medyada çıkmasını sağlamak,
 • Web sitemiz ve diğer yayın organları aracılığı ile borsa üyelerimizi bilgilendirmek
 • Borsa faaliyetlerinin yer aldığı Faaliyet Raporu’nun her yıl yayımlanması, hedef kitle lerimize ulaştırılması
 • Web sayfasının güncel ve üyelerimizin ihtiyaçlarını dikkate alan bir anlayış ile hizmet vermesinin sağlanması
 • Üyelerimizin e-posta ve sms gruplarının oluşturulması, üyelerimize yönelik yapılacak tüm duyuruların e-posta, internet sayfası ve sms programı üzerinden yapılmasını sağlanmak Haberleşme ve İletişim Politikamızdır.

İnsan Kaynakları Politikası

 • Personelin maddi ve manevi tüm haklarını gözetmek
 • Nitelikli iş gücünü seçmesini bilmek ve istihdam etmek
 • Personel mutluluğuna önem vermek
 • Personelin performansını adil ve tarafsız ölçüp ödüllendirilerek, dil ve cinsiyet ayrımı yapmaksızın insan haklarına saygılı, nitelikli, huzurlu ve sıcak bir çalışma ortamı sağlayarak gelişimlerini sürekli olarak arttırmak temel İnsan Kaynakları Politikamızdır.

Üye İlişkileri Politikası

 • Üye memnuniyetini ilke edinen,
 • Üye memnuniyetini sağlamak için üyelerle sürekli işbirliği içinde bulunan,
 • Üyelerden gelen her türlü öneri, istek ve şikayet için gerekli iyileştirmeleri yapan,
 • Üye sorunlarına çözüm odaklı yaklaşan bir politika izlemeyi amaç  edinmiştir.

Mali Politika

 • Keşan Ticaret Borsası olarak, TOBB Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ve ilgili yasa ve mevzuatlarla tanımlanmış yetki ve sorumluluklarla risk yönetimini uygulayarak etkin bir şekilde yönetmek
 • Borsamızın mali kaynaklarını şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkesini esas alarak maksimum verimle kullanmak,
 • Bütün işlemlerin kayıt altına alınması faaliyetlerin gerçek içeriklerine uygun olarak sağlıklı ve güvenilir bir biçimde muhasebeleştirilmesi ve uluslar arası standartlara uygun zamanında ve doğru olarak hazırlanması, raporlanması ve denetlenmesine ilişkin ilke, usul ve esasları uygular.
 • Mali gücümüzü sürekli olarak iyileştirmek Mali Politikamızdır.

Şikâyet Yönetimi Politikası

Üye şikâyet, öneri, beklenti ve taleplerine yönelik, ISO 10002 standardı prensipleri ve uygulama kılavuzluğunda, tüm makul çözüm yollarını arayan, gerekli tüm etkinlikleri ve faaliyetleri gerçekleştirerek, üye memnuniyetini arttıran bir kurum olmak.

GZFT (SWOT) ANALİZİMİZ

GÜÇLÜ TARAFLARIMIZ

 • İlçemizKeşan’ınstratejikbirkonumdaolması,gümrükkapısınavemegakentİstanbul’a yakınlığı.
 •  Yönetim vePersonel olarak gençvedinamik biryapıyasahip olması.
 •  Tarım veHayvancılık ilehayvansal ürünlerin işlenmesi vepazarlanması
 • Üniversiteler,  sivil  toplum  kuruluşları  ve  paydaş  kurumlarla  güçlü  bir  iletişimin olması.İklimimizveToprakyapımızın Tarımsal Ürünyetiştiriciliğineuygunluğu.
 •  Güçlü maliyapımızolması.
 •  Çalışanların eğitim düzeyininyüksek olması.
 •  Çalışanların arasındasağlıklı biriletişimin olması.
 •  Ürün çeşitliliğinin fazlaolmasından dolayıyılın herdönemindetescilyapılabilirolması.
 •  Yönetim Kurulunun vemeclisin faal olarak tüm platformlardaBorsamızıtemsil etmesi.
 • Üyelerimize  telefon,  fax,  e-mail,  sosyal  medya  ve  GSM  mesajı  ile  düzenli  olarak ulaşılması.
 •  Üstyönetimin çalışanları desteklenmesi.
 •  MezbahaveCanlı Hayvan Pazarının olması.
 •  İştiraklerimizin olması

ZAYIF TARAFLARIMIZ

 •  Borsakonumunun bölgedeki işlenebilinir arazinin dışında(Uzak) kalması.
 • Yapılan  toplantı,  seminer,  konferans  ve  anketlere  üyelerimizin  katılımının  yeterli düzeydeolmaması.
 • Toprak   Tahlil   laboratuarımızın   tarım   arazilerinin   bölünmüş   olmaları   nedeni   ile beklentinin altında çalışması.
 • Borsahizmetbinamızıneskiolmasıvekonferanslardakullanmakiçinayrıbirkonferans salonumuzun bulunmaması.
 •  Hizmet binamızdatümyıl boyuncasalon satışımızın azolması.
 •  Borsamızsınırları içerisindeTüccardepo vebürolarının olmaması.

FIRSATLARIMIZ

 • BölgemizinGAP’ıolaraknitelendirilenHamzadereBarajı,iletimvesulamakanallarıve toplulaştırma  ile  ilgili  çalışmaların  hızla  devam  ediyor  olması,  ürün  miktarı,  ürün çeşitliliği  ve  ürünün  kalitesinin  artması  sonucu  ilçe  ekonomisinin  daha  dinamik  bir yapıyakavuşacak olması.
 •  İlçemizinyoğum et vesüt üretiminesahipolması.
 • BorsamızınvarolanSiviltoplumkuruluşlarıveKamuKurumlarıylabirlikteçalışmalara açık olması.
 •  OdaveBorsalarlasürekli işbirliği halindebulunması.
 • Fuara   katılımcı   veya   ziyaretçi   olarak   katılarak   üyelerimizin   ürünlerini   tanıtma, pazarlama fırsatıyakalamalarınıveya sektörlerindekigelişmeleriniyakındantakip etmelerini sağlıyorolması.
 • Turizmedayalıolarakbahçecilikvesatıretintescillioluşunedeniilefırsatyaratabilme imkan sağlıyorolması.
 • Uluslararasıgümrükkapısınayakınlığınedeniileihracatişlemlerindeartışsağlanıyor olması.

TEHDİTLER

 • Doğal  etkilerden  dolayı  tarımda  yaşanan  sıkıntıların  ürün  kalitesini  ve  verimliliğini etkiliyorolması.
 • İthaledayalıtarımvehayvancılıkpolitikasıvedahildeişlemerejimisisteminindüzensiz ve  kontrolsüz  çalışması  sonucunda  borsamız  üyesi  sanayiciler  ve  tüccarlarımızın olumsuzetkileniyorolması.
 • Tarım  ve  Hayvancılık  sektörüne  yönelik  orta  ve  uzun  vadeli  devlet  politikalarında olumsuzluluklarınyaşanıyorolması.
 •  Hayvan bakıcısının azolmasından dolayı hayvanüretiminde azalmaolması.
 •  Meraların olmaması.
 •  İlçemizdeyaşanan havakirliliğinin tehdit edici boyuttaolması.

Son Güncelleme Tarihi:19/Ocak/2021


Etkinlik Takvimi

Güncel Fiyatlar

Keşan Ticaret Borsası
Ürün En Düşük En Yüksek Miktar
Dana Karkas Et 36 37 1
İnek Karkas Et 20 30 1
Düve Karkas Et 35 36 1
Kuzu Canlı (Kg) 29.5 30.25 1
Güncelleme 11/Ocak/2021 Diğer Borsaların Fiyatları

Döviz Kurları

Güncelleme : Kaynak : TCMB