Haber Özetleri

Üye Kayıt

Satır Arası+- AFont Büyüklüğü+- Yazdır

Borsaya kayıt zorunluluğu, 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Kanununun 32.maddesinde belirtilmiştir.
"Madde 32.
     
Ticaret Borsası kotasyonuna dahil maddelerin alım ve satımı ile uğraşanlar, bulundukları yerin borsasına kaydolmak zorundadırlar. Buna uymayanların kayıtları, borsaca re'sen yapılır ve kendilerine tebliğ edilir. Meslek gruplarına göre yapılacak bu üye kayıtları, elektronik ortamda Bakanlık ve Birlik bünyesinde düzenlenen ortak veri tabanında güncel olarak tutulur.
     Borsaya kayıt zorunluluğunda olanların durumlarında meydana gelen ve Türk Ticaret Kanununa göre tescil ve ilânı gereken her türlü değişikliğin, gerçekleşmesinden itibaren bir ay içinde kayıtlı oldukları borsalara bildirilmesi gerekir. İlgili sicile tescili zorunlu olup da kanunî şekil ve sürede tescil ettirilmemiş olan bir hususu haber alan ilgili borsa, bu zorunluluğu yerine  etirmeyenlerin durumlarını gerekli sicil değişikliklerinin yapılması için ilgili sicil memurluğuna bildirir. Sicil memurluğu, bu bildirim üzerine gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdür.
     Merkezî borsa çalışma alanı dışında bulunmakla beraber, borsa  çalışma alanı içinde faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin, ticaret veya esnaf siciline tescil edilmiş ya da edilmemiş şube, irtibat bürosu, fabrika, temsilcilik, depo, alım satım yeri ve buna benzer ünitelerinin de borsaya kaydolmaları gerekir.
     İçinde  bulunulan yıldan önceki son iki yıldan itibaren adresleri ve durumları tespit edilemeyen ve içinde bulunulan yıldan önceki son iki yılda, borsa maddeleri üzerine alım satımı bulunmayan üyelerin isimleri, borsa meclisi kararıyla meslek grupları ve seçmen listelerinden silinir, aidat tahakkukları durdurulur ve bunlar borsa hizmetlerinden yararlanamazlar.
     Yukarıdaki fıkrada anılan borsa meclisi kararını takip eden yılbaşından itibaren iki yıl içinde, ilgilinin üyesi bulunduğu borsaya müracaatla adres ve durumunu bildirmemesi halinde, borsa yönetim kurulunun teklifi ve meclis kararıyla borsadan kaydı silinir. Bu süre içinde durumunu bildirenlerin aidat tahakkukları başlatılır. Ancak bunlar aidat borçlarını ödemedikçe seçmen listelerine tekrar kaydedilemezler.
     Borsaya dahil maddelerin üretici veya seri halde üretim yapmaksızın doğrudan tüketiciye satış yapan imalatçıları, borsalara kaydolmaksızın dahi kendi mallarını borsada satabilirler."

Borsaya Kayıt İçin Doldurulması Gereken Belgeler (Borsaca İstenen Belgeler) şunlardır;

(TÜZEL KİŞİLER)

TEL : 284 714 10 87 FAX : 284 714 42 93

 1. Tescil ilanının yayınlandığı ticaret sicili gazetesinin aslı veya onaylı örneği ya da ticaret sicili tasdiknamesi.
 2. Temsilcilerin noter tasdikli imza sirküleri.
 3. Temsilcilerin onaylı ve fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği.
 4. Vergi levhası fotokopisi.
 5. Temsilcilerin yeni çekilmiş üç adet fotoğrafı.
 6. Temsilcilerin ikametgah ilmühaberi veya tezkeresi.
 7. Tescil ilanında yayınlanmamışsa noter tasdikli ana sözleşme örneği.
 8. Alım Satımın  başladığına dair kesilen müstahsil makbuzları (Açıklama: TOBB liği Borsalar Muamelat Yönetmeliğinin 5.inci maddesi Kanunun 32.inci maddesine göre borsalara kayıt zorunluluğu bulunanlar işe başladıkları tarihten itibaren bir ay içinde bulundukları yerdeki borsaya kaydolmak zorundadır. İşe başlama tarihi, alım veya satımın yapıldığı tarihtir.

Tüzel Kişilik Üye Kaydı Formunu indirin.

 

KEŞAN TİCARET BORSASI'NA KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

(GERÇEK KİŞİLER)

TEL : 284 714 10 87 FAX : 284 714 42 93

 1. İştigal konuları arasında borsa kotasyonuna dahil maddelerin alım veya satımının olduğunun tescilini gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesinin aslı veya onaylı örneği ya da sicil tasdiknamesi.
 2. Onaylı ve fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği.
 3. Noter tasdikli imza sirküleri.
 4. İkametgah ilmühaberi veya tezkeresi.
 5. Yeni çekilmiş üç adet fotoğraf.
 6. Vergi levhası veya vergi kaydını gösterir belge.
 7. Alım Satımın başladığına dair kesilen müstahsil makbuzları. (Açıklama: TOBB liği Muamelat Yönetmeliğinin 5.inci maddesi Kanunun 32. inci maddesine göre borsalara kayıt zorunluluğu bulunanlar işe başladıkları tarihten itibaren bir ay içinde bulundukları yerdeki borsaya kaydolmak zorundadır. İşe başlama tarihi, alım veya satımın yapıldığı tarihtir.

Gerçek Üye Kayıt Formunu indirin.

 

BORSADAN KAYDIN SİLİNMESİ İŞLEMLERİ

TİCARETİ TERK HALİNDE BORSADA MEVCUT ÜYELİK KAYDININ SİLİNMESİ

TİCARET SİCİLİNE KAYITLI OLANLAR

 • 1- Kaşeli ve imzalı, adres ve telefon bilgilerinin bulunduğu dilekçe,
  2- Ticaret Sicilinden kaydın silindiğine ilişkin tescilin ilan gazeteleri,
  3- Kapanış tarihine kadar tahakkuk etmiş bulunan borçların ödenmesi
 • 4-VERGİ TERK DURUMUNU GÖSTEREN KAYIT SİLİNMİŞ BELGESİ

ESNAF VE SANATKARLAR SİCİLİNE KAYITLI OLANLAR

 • 1- Kaşeli ve imzalı, adres ve telefon bilgilerinin bulunduğu dilekçe,
  2- Esnaf ve Sanatkarlar Sicilinden kaydın silindiğine ilişkin evrak,
  3- Kapanış tarihine kadar tahakkuk etmiş borçların ödenmesi
 • 4-VERGİ TERK DURUMUNU GÖSTEREN KAYIT SİLİNMİŞ BELGESİ

İŞTİGAL KONUSU DEĞİŞİKLİĞİ HALİNDE BORSADA BULUNAN KAYDIN SİLİNMESİ

TİCARET SİCİLİNE KAYITLI OLANLAR

1- Kaşeli ve imzalı, adres ve telefon bilgilerinin bulunduğu dilekçe
2- Ticaret Sicilinde ana sözleşmede bulunan faaliyet konularından Borsa Kapsamına giren bölümlerin çıkarılarak, konuya ilişkin tescilin ilan gazeteleri ( Meşgale değişikliği )
3- Kapanış tarihine kadar tahakkuk etmiş bulunan borçların ödenmesi

ESNAF VE SANATKARLAR SİCİLİNE KAYITLI OLANLAR

1- Kaşeli ve imzalı, adres ve telefon bilgilerinin bulunduğu dilekçe
2- Esnaf ve Sanatkarlar Sicilinde meşgale değişikliğinin yapıldığına ilişkin evrak
3- Kapanış tarihine kadar tahakkuk etmiş borçların ödenmesi

VEFAT HALİNDE BORSADA BULUNAN KAYDIN SİLİNMESİ

TİCARET SİCİLİNE KAYITLI OLANLAR

1- Varis tarafından yazılmış imzalı, adres ve telefon bilgilerinin bulunduğu dilekçe
2- Vefat tarihini belirten bir belge ( Ölüm Kağıdı - Gömme İzin Kağıdı )
3- Kapanış tarihine kadar tahakkuk etmiş bulunan borçların varis tarafından ödenmesi

MERKEZ NAKLİ HALİNDE BORSADA BULUNAN KAYDIN SİLİNMESİ

1- Kaşeli ve imzalı, adres ve telefon bilgilerinin bulunduğu dilekçe
2- Ticaret Sicilinde merkez naklinin yapıldığına ilişkin tescilin ilan gazeteleri
3- Kapanış tarihine kadar tahakkuk etmiş bulunan borçların ödenmesi

Kayıt Sildirme Formunu indirin.

İLETİŞİM DEĞİŞİKLİĞİ HALİNDE GEREKLİ FORM

 

 İletişim Değişiklik Formu

 

 

 

 

 

 

Son Güncelleme Tarihi:24/Eylül/2021


Etkinlik Takvimi

Güncel Fiyatlar

Keşan Ticaret Borsası
Ürün En Düşük En Yüksek Miktar
Dana Karkas Et 43 44 1
İnek Karkas Et 21 33 1
Düve Karkas Et 42 43 1
Kuzu Canlı (Kg) 30 30.5 1
Güncelleme 27/Ağustos/2021 Diğer Borsaların Fiyatları

Döviz Kurları

Güncelleme : Kaynak : TCMB