İhale ilanı hk

17 Kasım 2023
15
İ̇hale İlanı Hk

EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

 

Edirne İl Özel İdaresine ait aşağıda bilgileri bulunan taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi uyarınca  “Kapalı Teklif Usulü ”  ile 30/11/2023 tarihinde satış ihalesi yapılacaktır. İdare, ihale gününe kadar ilanı yapılan işlemin ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.

MADDE 1- İhale Konusu olan İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı, Varsa tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı:

           

 

SIRA NO

İLİ

İLÇESİ

MAHALLESİ

ADA / PARSEL

NİTELİĞİ

İMAR DURUMU

YÜZÖLÇÜMÜ (M2)

SATILACAK İDARE HİSSESİ (M2)

MUHAMMEN SATIŞ BEDELİ (TL)

GEÇİCİ TEMİNAT (TL)

 

1

EDİRNE

İPSALA

BAYRAMBEY

503/9

Bahçeli Kargir İdare Binbası Kargir İki Daire Lojman Kargir Oto Garajı Kargir Ot Deposu ve Kargir Kantar Binası Vasıflı      (Boş Arsa) 

Ticaret Alanı (Yöresel Ürünler  Tanıtım ve Satış Yeri)

13.017,00

12.286,50

61.432.500,00

1.842.975,00

 

                                 

  Taşınmazın her türlü vergi, resim, harç ve diğer giderleri alıcıya aittir.

MADDE 2- Şartname ve Eklerinin Nereden ve Hangi Şartlarla Alınacağı:

            Şartname Bedeli 1.000,00.-TL. olup, Şartname bedelini ve geçici teminatı Edirne İl Özel İdaresi İdarenin T.C.  Halk Bankası A.Ş. Edirne Şubesindeki  (TR 6400 0120 0933 5000 0700 0001) nolu hesabına yatıracaktır. Şartname bedeli yatırıldıktan sonra Şartname ve ekleri Edirne İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünden alınacaktır. Şartname ve varsa ekleri Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünden ücretsiz olarak görülebilir. Söz konusu taşınmazın satış ihalesi için katılımcıların hangi ihaleye katılacağını şartname alırken ve geçici teminat yatırırken bildirmeleri gerekmektedir.

MADDE 3- İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı:

            Söz konusu taşınmazlar için İhale Kocasinan Mahallesi Prof. Dr. Süheyl Ünver Caddesi No:2 Edirne İl Özel İdaresi İl Encümeni Toplantı Salonunda, 30/11/2023 günü saat:11:00’da başlayacaktır.

İhaleye Katılabilme Şartları:

2886 Sayılı D.İ.K.’e göre yapılacak ihaleye katılabilmek için kanuni ikametgâh sahibi olmak, gerekli nitelik ve yeterliliği haiz bulunmak, istenilen teminat ve belgeleri vermek zorunludur.

  • Gerçek kişilerden istenilen belgeler:
  • C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

             b-  İkametgâh belgesi

             c-  İhale Şartnamesi, teklif mektubu ve İhale Şartnamesi alındığına dair makbuz.

d- Geçici teminat belgesi (İhale konusu iş için Edirne İl Özel İdaresi adına alınmış geçici teminata ilişkin alındı belgesi, tedavüldeki Türk Parası, Bankalar ve Özel Finans Kurumlarının verecekleri teminat mektupları, ( limit içi ve teyit yazılı olacak )  Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler ( Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.)

e- Noter Tasdikli İmza Sirküleri Aslı.

f-  İhaleye Vekaleten iştirak halinde ise istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletname aslı,

g- Ortak Girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

  • Borcu olmadığına dair belge (Vergi Dairesinden)

 

 

       B- Tüzel Kişiler için İstenen Belgeler:

a-   İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından,Ticaret Sicili    Müdürlüğünden, veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ve Ticaret Sicil Gazetesi Aslı veya Onaylı sureti,

  • Noter tasdikli imza sirküleri aslı (Dernek olması halinde karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti)
  • Geçici teminat mektubu veya makbuzu,(Yukarıda d bendinde sayılanlar Teminat olarak Kabul edilecektir.)
  • Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,
  • Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.
  • İhale Şartnamesi, teklif mektubu ve İhale Şartnamesi aldığına dair makbuz.
  • Tüzel Kişilik adına ihaleye katılacaklardan, Tüzel Kişiliği temsilen yetkili olduğuna dair yetki belgesini, ihale komisyonuna ibraz ve teslim etmek mecburiyetindedir.
  • Borcu olmadığına dair belge (Vergi Dairesinden)

 Söz konusu ihaleye, İhale yasasında belirtilen niteliklere haiz olan özel ve tüzel kişiler katılabilecektir. İhaleye katılabilmek için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu kanunun 74’üncü maddesine dayanılarak çıkarılan yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak, yine anılan kanun ve yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak ve istenilen belgeleri bulundurmak şarttır.

      C- İhaleye Katılamayacaklar: 2886 Sayılı Kanunun 6. maddesinde yazılı kimseler ile 83. ve 84. maddede belirtilen şahıslar gerek doğrudan gerekse bir vasıta ile ihaleye katılamazlar. Bu yasayı saymayarak girenler arttırmaya girmiş ve üzerine ihale yapılmış bulunsa bile ihale bozularak yatırılmış teminatlar  irad kaydedilir.

            Telgraf ve faksla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek olup, ihale saatine kadar gelen başvurular kabul edilecek, ancak postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

            İhale Komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle 2886 sayılı D.İ.K.’in 29. maddesi gereğince ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, ihalenin yapılmamasından dolayı herhangi bir itirazda bulunamaz.                  

            İ L A N  O LU N U R

Yukarı çık.